Algemene voorwaarden si.brand

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen si.brand en consumenten.

1.2 Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3 si.brand is een goudsmidbedrijf. Als zodanig houdt si.brand zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en reparen van objecten, doorgaans doch niet uitsluitend, van edelmetaal.

1.4 Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.


De totstandkoming van de overeenkomst:

2.1 De overeenkomst tussen si.brand en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgave dan wel informatieve uitingen van si.brand, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van si.brand aan de consument om een aanbod te doen.


Vaststelling van de prijs:

3.1 De tussen si.brand en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

3.2 Van de tussen si.brand en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan in het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhankelijk is van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en si.brand nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.3 Indien tussen si.brand en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat si.brand overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel tot op dat moment door si.brand gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerpen, aan si.brand te voldoen.


Betalingsverplichtingen:

4.1 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in één keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat de betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.

4.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, dit geldt bij een afgesproken vooruitbetaling tussen si.brand en de consument. De betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een nader door si.brand aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van si.brand over te gaan tot verrekening.

4.3 Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Si.brand heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan si.brand in geval , zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan si.brand de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.4 Indien de overeenkomst tussen si.brand en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft si.brand een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

4.5 si.brand is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht betrekking heeft, bij de consument in rekening te brengen. si.brand dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is si.brand, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6.248 BW.


Intellectuele eigendommen:

5.1 De door si.brand vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven intellectueel eigendom van si.brand, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van si.brand, niet toegestaan.


Leveringsplicht:

6.1 Levering door si.brand vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.

6.2 Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3 Indien levering niet plaats vind op het overeengekomen tijdstip dient de consument si.brand in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

6.4 Indien si.brand niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is zij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering haar niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5 si.brand is niet in verzuim indien de niet nakoming van haar leveringsplicht veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan de enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

6.6 Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, en na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal si.brand gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. si.brand dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is si.brand, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6.248 BW.


Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

7.1 Het zetten en repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van si.brand kan komen , kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant si.brand niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

7.2 Bij het in bewaring geven van een zaak zal si.brand de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties. kunnen niet voor rekening van si.brand komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3 Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behouden voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.

7.4 De eigendom van een door si.brand te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde , met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten aan de consument, volledig aan si.brand zijn voldaan.

7.5 si.brand zal, indien zij genoodzaakt is om gebruik te maken van haar eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan si.brand alle medewerking verlenen teneinde haar in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.


Klachten, gebreken en garantie:

8.1 De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voorvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 7 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan si.brand mede te delen.

8.2 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 7 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan si.brand te worden meegedeeld.

Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 7 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan si.brand te worden meegedeeld.

8.3 Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens si.brand met betrekking tot de betreffende gebreken.

8.4 De consument dient si.brand schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien si.brand niet binnen 10 dagen overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op si.brand te verhalen.

8.5 si.brand garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde artikel 8.2.

8.6 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: a- De niet-inachtneming door de koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik; b- Normale slijtage; c- Be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper; d- De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; e- Materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter be-en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen; f- Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.

8.7 Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van si.brand tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.


Formumkeuze en rechtskeuze:

9.1 Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naar de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van si.brand zich bevindt.

9.2 Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.


Ruiling van sieraden in atelier/winkel:

10.1 Als de consument het artikel in het atelier van si.brand heeft gekocht, mag het binnen 7 dagen geruild worden voor een ander sieraad of een tegoedbon, die te besteden is bij si.brand. Dit geldt niet voor speciaal in opdracht vervaardigde sieraden.