Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sibrand

Algemeen:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Sibrand en consumenten.

1.2 Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3 Sibrand is een goudsmidbedrijf. Als zodanig houdt Sibrand zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en reparen van objecten, doorgaans doch niet uitsluitend, van edelmetaal.

1.4 Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

De totstandkoming van de overeenkomst:

2.1 De overeenkomst tussen Sibrand en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgave dan wel informatieve uitingen van Sibrand, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Sibrand aan de consument om een aanbod te doen.

Vaststelling van de prijs:

3.1 De tussen Sibrand en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

3.2 Van de tussen Sibrand en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan in het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhankelijk is van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en Sibrand nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.3 Indien tussen Sibrand en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat Sibrand overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel tot op dat moment door Sibrand gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerpen, aan Sibrand te voldoen.

Betalingsverplichtingen:

4.1 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in één keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat de betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.

4.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, dit geldt voor de verkoop via internet en bij een afgesproken vooruitbetaling tussen Sibrand en de consument. De betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een nader door Sibrand aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van Sibrand over te gaan tot verrekening.

4.3 Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Sibrand heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, bij de verkoop van de collectie van Sibrand via internet wordt de overeenkomst ontbonden. Tevens kan Sibrand in geval , zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Sibrand de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.4 Indien de overeenkomst tussen Sibrand en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Sibrand een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

4.5 Sibrand is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht betrekking heeft, bij de consument in rekening te brengen. Sibrand dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Sibrand, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6.248 BW.

Intellectuele eigendommen:

5.1 De door Sibrand vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven intellectueel eigendom van Sibrand, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Sibrand, niet toegestaan.

Leveringsplicht:

6.1 Levering door Sibrand vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.

6.2 Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3 Indien levering niet plaats vind op het overeengekomen tijdstip dient de consument Sibrand in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

6.4 Indien Sibrand niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is zij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering haar niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5 Sibrand is niet in verzuim indien de niet nakoming van haar leveringsplicht veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan de enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

6.6 Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, en na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal Sibrand gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. Sibrand dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is Sibrand, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6.248 BW.

Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

7.1 Het zetten en repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Sibrand kan komen , kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant Sibrand niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

7.2 Bij het in bewaring geven van een zaak zal Sibrand de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties. kunnen niet voor rekening van Sibrand komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3 Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behouden voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.

7.4 De eigendom van een door Sibrand te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde , met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten aan de consument, volledig aan Sibrand zijn voldaan.

7.5 Sibrand zal, indien zij genoodzaakt is om gebruik te maken van haar eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan Sibrand alle medewerking verlenen teneinde haar in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

Klachten, gebreken en garantie:

8.1 De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voorvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 7 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Sibrand mede te delen.

8.2 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 7 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Sibrand te worden meegedeeld.

Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 7 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Sibrand te worden meegedeeld.

8.3 Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens Sibrand met betrekking tot de betreffende gebreken.

8.4 De consument dient Sibrand schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Sibrand niet binnen 10 dagen overgaat tot herstel van de zaak is de consument gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Sibrand te verhalen.

8.5 Sibrand garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde artikel 8.2.

8.6 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van: a- De niet-inachtneming door de koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik; b- Normale slijtage; c- Be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper; d- De toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen; e- Materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter be-en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen; f- Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.

8.7 Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Sibrand tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

Formumkeuze en rechtskeuze:

9.1 Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naar de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van Sibrand zich bevindt.

9.2 Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

Verkoop van sieraden via de website van Sibrand (indien van toepassing):

10.1 Na de bestelling van de consument , zal Sibrand een bevestiging van de bestelling via de mail naar de consument toesturen.

10.2 De prijzen vernoemd op de website, zijn exclusief verzendkosten.

10.3 Zodra de consument het totaal bedrag van de geplaatste bestelling naar het door Sibrand genoemde rekeningnummer heeft overgemaakt, zal de bestelling naar de consument worden verstuurd. Mocht het bedrag niet binnen 14 dagen betaald zijn, komt de bestelling van de consument te vervallen.

10.4 Als het artikel niet aan de verwachting voldoet mag het binnen 7 dagen geruild worden, of het bedrag dat betaald is wordt op rekening van de consument teruggestort. Dit geldt alleen voor verkoop via internet.

10.5 Het artikel mag door de consument alleen aangetekend retour worden gestuurd. De verzendkosten worden niet vergoed.

Ruiling van sieraden in atelier/winkel:

11.1 Als de consument het artikel in het atelier van Sibrand heeft gekocht, mag het binnen 7 dagen geruild worden voor een ander sieraad of een tegoedbon, die te besteden is bij Sibrand. Dit geldt niet voor speciaal in opdracht vervaardigde sieraden.

Algemene voorwaarden Workshops Sibrand en samenwerkingsverband Atelier Brandhout

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Sibrand (Goudsmid Simone Rosenbrand) afsluit.
Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraag via email bij Sibrand.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Sibrand behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een email die dient als ontvangstbevestiging en die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 8 en 16 deelnemers per workshop of cursus. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via email een plek te boeken. Minder deelnemers in overleg.
2.5 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €5,- aan administratiekosten ingehouden.
3.3 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 25% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

4. Annulering/verplaatsing door Sibrand
4.1 Sibrand is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Sibrand is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Sibrand is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering voorafgaande aan de workshop te voldoen of binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Sibrand.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Sibrand op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Sibrand aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop, cursussen of bezoek aan atelier.
7.2 Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die olie bevatten en daardoor kunnen afgeven op kleding of spullen. Sibrand is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken.

8: Geheimhouding
8.1 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van) een workshop of cursus is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Sibrand toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
9.2 Sibrand behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.3 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

© 2022 Sibrand (Simone Rosenbrand goudsmid)

*Voor de workshops in Atelier Brandhout gelden dezelfde Algemene Voorwaarden. Atelier Brandhout is een samenwerking waar Sibrand deel van uit maakt.